เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของบริษัท สื่อสากล จำกัด (IMC) ได้แก่
https://www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th, skilldriving.imc.co.th, spirit4x4.imc.co.th, www.iambangkok.in.th
www.facebook.com/formulamagazine, https://www.facebook.com/4wheelsmagazine, https://www.facebook.com/worldofcar, https://www.facebook.com/carnatomy , https://www.facebook.com/formulaforum , https://www.facebook.com/iambangkok.in.th,https://www.facebook.com/SkillDriving,https://www.facebook.com/Spirit4x4/
https://www.youtube.com/AutoinfoOnline (Youtube/Autoinfo Online)
Mobile Application : Formula Magazine, 4WHEELS Magazine, Car Stereo Magazine, Motor Expo, Motor Expo Touch, Car Buyer’s Guide (Android & iOS platforms)

ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ซึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้มีบริษัท สื่อสากล จำกัด (IMC) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟิค หรือพโรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดย IMC มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

 

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเวบไซท์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น การสมัครสมาชิกผ่านแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ การร่วมกิจกรรมการตลาด การลงทะเบียนสัมมนา การค้นหาข้อมูล การพัฒนาประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

เพื่อให้ IMC สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เวบไซท์นี้ และนำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง IMC จะเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP  ประเภทของพโรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเวบเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเวบไซท์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเวบไซท์ของ IMC

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล สามารถศึกษาได้จาก นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

 

การเสนอให้พิจารณา
ข้อมูลของท่าน ที่ให้แก่ IMC ผ่านแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC ถือเป็นทรัพย์สินของ IMC IMC สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่ IMC พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง IMC และผู้ใช้แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของ IMC การสมัครใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของ IMC หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านแอพพลิเคชันและเวบไซท์ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในเวบไซท์นี้ รวมถึงต้องการจะลงทะเบียนกับ IMC และต้องการจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จาก IMC การให้ข้อมูลของท่าน จะถือว่าท่านได้ลงทะเบียนกับ IMC ซึ่งท่านจะมีสิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก IMC

 

เงื่อนไขการใช้งาน
แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของ IMC เป็นบริการให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสาธารณะ และรูปแบบบอกรับสมาชิก โดยในรูปแบบสาธารณะ ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารตามเงื่อนไขที่ IMC กำหนด ผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ หาก IMC จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และท่านไม่สามารถ จัดพิมพ์ซ้ำ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนแอพพลิเคชันและเวบไซท์นี้ได้ สำหรับรูปแบบบอกรับสมาชิก แบบมีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถใช้แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่ IMC กำหนดสิทธิ์ให้แก่สมาชิก ซึ่งผู้ใช้ทุกประเภทต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ IMC กำหนด

 

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด
เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) IMC จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ  และโปรดทราบว่า บรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนแอพพลิเคชันและเวบไซท์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า IMC เห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความเป็นอย่างอื่นที่แสดงไว้ชัดแจ้ง

โปรดทราบว่า แอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ หรือเนื้อหาที่แสดงบนแอพพลิเคชันและเวบไซท์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากแอพพลิเคชันและเวบไซท์นี้  IMC และพนักงานของ IMC ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหาผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

 

สิทธิในการเข้าถึง
IMC สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเวบไซท์หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้ ในเวลาใด ๆ  นอกจากนี้ IMC สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเวบไซท์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

การเชื่อมโยงไปยังเวบไซท์ของบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงแอพพลิเคชัน และเวบไซท์นี้กับเวบไซท์ของบุคคลที่สาม เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น IMC มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเวบไซท์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และ IMC ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมแอพพลิเคชันและเวบไซท์เหล่านั้น

 

การเชื่อมโยงจากเวบไซท์อื่นมายังแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC
ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงจากเวบไซท์อื่นมายังเวบไซท์ของ IMC ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
ท่านจะสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรก และหน้าภายในของแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของ IMC ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก IMC แล้ว และในการให้ความยินยอมดังกล่าว IMC สงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
IMC มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายัง แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของ IMC และ IMC ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ที่เชื่อมโยงมายังแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ของ IMC หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวบไซท์เหล่านั้น

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย