Skill Driving Experience “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สื่อสากล จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS, โลกรถยนต์, รายการโทรทัศน์โลกรถยนต์, CARNATOMY, พี่น้องลองรถ และสื่อดิจิทอล autoinfo.co.th รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ “Thailand International Motor Expo” เป็นประจําทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 

หลักการและเหตุผล

ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยยามขับขี่ บริษัทฯ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี