ความคิดเห็นผู้อบรม

คุณจิตตนาถ ลิ้มทองกุล

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณพิบุญ อิศราภวัฒน์

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณจิดาภา ตาละอุ

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณนฤภรกมล ฉายแสง

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณนราวิชญ์ ทรงธัมจิตติ

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณชาคร โพธิคามบำรุง

ผู้เข้ารับการอบรม

บ.ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด

ผู้เข้ารับการอบรม

รัชะฎากรณ์ ชมดง

ผู้เข้ารับการอบรม