ใบสมัคร

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล"

SKILL DRIVING EXPERIENCE

เงื่อนไขการยกเลิก หรือเลื่อนการอบรม
1. หากต้องการยกเลิก หรือเลื่อนการอบรม ต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน โดยผู้จัดยินดีคืนค่าอบรมให้เต็มจำนวน
2. หากแจ้งยกเลิก หรือเลื่อนการอบรม ล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน ผู้จัดยินดีคืนค่าอบรมให้ครึ่งหนึ่ง กรณีมีใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารยืนยันสาเหตุสุดวิสัย ผู้จัดอาจพิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้นค่าปรับให้เป็นรายบุคคล โดยผลการพิจารณาของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
3. หากแจ้งยกเลิก หรือเลื่อนการอบรมก่อนวันอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่ว่าในกรณีใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าอบรมทั้งหมด