เกี่ยวกับเรา

Skill Driving Experience

ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับสื่อสากล

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สื่อสากล จํากัด ผลิตและจําหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS, โลก รถยนต์, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์, CARNATOMY, พี่น้องลองรถ และสื่อดิจิทอล autoinfo.co.th รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เป็นประจําทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และ ประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่เป็น “มือใหม่หัดขับ”

ประวัติ บริษัท (PDF File)

หลักการและเหตุผล

ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยยามขับขี่ บริษัทฯ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี สำหรับประชาชนทั่วไป และเปิดอบรมฟรีแก่บรรดานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ