Training Day 2/2020

Training Day 2/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

IMG_9963-2 IMG_9962 IMG_9964-2 IMG_9966 IMG_9968-2 IMG_9969-2 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983-2 IMG_9985 IMG_9995-2 IMG_9998-2 IMG_9824 IMG_9825 IMG_9826 IMG_9829 IMG_9840 IMG_9842 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9847 IMG_9851 IMG_9854 IMG_9864 IMG_9865-2 IMG_9869 IMG_9871 IMG_9873 IMG_9874 IMG_9875-2 IMG_9876 IMG_9879-2 IMG_9885 IMG_9887 IMG_9889 IMG_9891 IMG_9892 IMG_9895 IMG_9896 IMG_9897 IMG_9899 IMG_9900 IMG_9901 IMG_9902 IMG_9903 IMG_9904 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9909 IMG_9912 IMG_9918 IMG_9921-2 IMG_9936 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9946-2 IMG_9947 IMG_9950-2 IMG_9954 IMG_9955-2 IMG_9956 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9842 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9847 IMG_9851 IMG_9854 IMG_9864 IMG_9865-2 IMG_9869 IMG_9871 IMG_9873 IMG_9874 IMG_9875-2 IMG_9876 IMG_9879-2 IMG_9885 IMG_9887 IMG_9889 IMG_9891 IMG_9892 IMG_9895 IMG_9896 IMG_9897 IMG_9899 IMG_9900 IMG_9901 IMG_9902 IMG_9903 IMG_9904 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9792 IMG_9791 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9797 IMG_9801 IMG_9802 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9807 IMG_9809 IMG_9810-2 IMG_9811 IMG_9812-2 IMG_9813 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9820 IMG_9823 IMG_9779 IMG_9783 IMG_9785-2 IMG_9786 IMG_9787 IMG_9718 IMG_9721 IMG_9722-2 IMG_9723-2 IMG_9724 IMG_9726 IMG_9727 IMG_9730-2 IMG_9735-2 IMG_9738 IMG_9743 IMG_9745 IMG_9747 IMG_9748-2 IMG_9749 IMG_9750 IMG_9753 IMG_9754 IMG_9755-2 IMG_9762 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9769 IMG_9771 IMG_9772 IMG_9774 IMG_9775 IMG_9776 IMG_9777 IMG_9778 IMG_9649 IMG_9651 IMG_9652 IMG_9653 IMG_9654 IMG_9655-2 IMG_9656 IMG_9658 IMG_9659 IMG_9661 IMG_9662 IMG_9665 IMG_9667 IMG_9670 IMG_9671 IMG_9672-2 IMG_9674-2 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9679 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9684-2 IMG_9685 IMG_9686 IMG_9688 IMG_9689 IMG_9692 IMG_9697 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9643 IMG_9644 IMG_9647 IMG_9648-2 IMG_9648-2 IMG_9649 IMG_9651 IMG_9652 IMG_9653 IMG_9654 IMG_9655-2 IMG_9656 IMG_9658 IMG_9659 IMG_9661 IMG_9662 IMG_9665 IMG_9667 IMG_9670 IMG_9671 IMG_9672-2 IMG_9674-2 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9679 IMG_9643 IMG_9644 IMG_9647 IMG_9612 IMG_9613 IMG_9617 IMG_9620-2 IMG_9621 IMG_9626 IMG_9627 IMG_9628 IMG_9629 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9632 IMG_9633 IMG_9634 IMG_9635 IMG_9636 IMG_9638 IMG_9640 IMG_9641 IMG_9600 IMG_9601 IMG_9605 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9528-2 IMG_9527 IMG_9529 IMG_9531 IMG_9534 IMG_9537 IMG_9538-2 IMG_9539 IMG_9540 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9546 IMG_9547-2 IMG_9548 IMG_9549 IMG_9554 IMG_9555 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9561 IMG_9565 IMG_9566 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9571 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9586 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9596 IMG_9598 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9522 IMG_9524 IMG_9487 IMG_9486 IMG_9490 IMG_9491-2 IMG_9492 IMG_9495 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9503 IMG_9504 IMG_9506 IMG_9508 IMG_9512 IMG_9513-2 IMG_9514-2 IMG_9515-2 IMG_9517 IMG_9518 IMG_9519 IMG_9479 IMG_9480 IMG_9481 IMG_9483 IMG_9485 IMG_0161 IMG_0164 IMG_0165 IMG_0173 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0195 IMG_0201 IMG_0215 IMG_0217 IMG_0230 IMG_9461 IMG_9463 IMG_9464 IMG_9465 IMG_9466 IMG_9467 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9470 IMG_9471 IMG_9473 IMG_9475 IMG_9476 IMG_9478 IMG_0151 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0158 IMG_0160 IMG_0101 IMG_0099 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0107 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0112 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0119 IMG_0121 IMG_0123 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0129 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0135 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0141 IMG_0143 IMG_0146 IMG_0148 IMG_0151 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0158 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0087 IMG_0090 IMG_0092 IMG_0096 AOUN6242.JPG AOUN6247.JPG AOUN6249.JPG AOUN6251.JPG AOUN6254.JPG AOUN6257.JPG AOUN6261.JPG AOUN6262.JPG AOUN6264.JPG AOUN6267.JPG AOUN6268.JPG AOUN6273.JPG AOUN6274.JPG AOUN6277.JPG AOUN6278.JPG AOUN6282.JPG AOUN6285.JPG AOUN6287.JPG AOUN6289.JPG AOUN6290.JPG AOUN6291.JPG AOUN6293.JPG AOUN6295.JPG AOUN6296.JPG AOUN6298.JPG AOUN6300.JPG AOUN6302.JPG AOUN6306.JPG AOUN6307.JPG AOUN6311.JPG AOUN6316.JPG AOUN6320.JPG AOUN6323.JPG AOUN6326.JPG AOUN6328.JPG AOUN6333.JPG AOUN6334.JPG AOUN6335.JPG AOUN6340.JPG AOUN6341.JPG AOUN6343.JPG AOUN6346.JPG AOUN6347.JPG AOUN6351.JPG AOUN6352.JPG IMG_0001 IMG_0007 IMG_0013 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0033 IMG_0041 IMG_0045 IMG_0049 IMG_0053 IMG_0059 IMG_0062 IMG_0067 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 AOUN6219.JPG AOUN6221.JPG AOUN6225.JPG AOUN6231.JPG AOUN6233.JPG AOUN6162.JPG AOUN6163.JPG AOUN6164.JPG AOUN6168.JPG AOUN6169.JPG AOUN6170.JPG AOUN6172.JPG AOUN6173.JPG AOUN6176.JPG AOUN6177.JPG AOUN6179.JPG AOUN6180.JPG AOUN6182.JPG AOUN6184.JPG AOUN6186.JPG AOUN6189.JPG AOUN6190.JPG AOUN6191.JPG AOUN6192.JPG AOUN6194.JPG AOUN6195.JPG AOUN6196.JPG AOUN6197.JPG AOUN6199.JPG AOUN6202.JPG AOUN6205.JPG AOUN6210.JPG AOUN6212.JPG AOUN6214.JPG AOUN6216.JPG AOUN6123.JPG AOUN6125.JPG AOUN6126.JPG AOUN6127.JPG AOUN6128.JPG AOUN6130.JPG AOUN6131.JPG AOUN6132.JPG AOUN6133.JPG AOUN6134.JPG AOUN6136.JPG AOUN6137.JPG AOUN6120.JPG AOUN6121.JPG AOUN5885.JPG AOUN5887.JPG AOUN5891.JPG AOUN5894.JPG AOUN5895.JPG AOUN5898.JPG AOUN5899.JPG AOUN5902.JPG AOUN5904.JPG AOUN5906.JPG AOUN5907.JPG AOUN5908.JPG AOUN5909.JPG AOUN5911.JPG AOUN5912.JPG AOUN5914.JPG AOUN5916.JPG AOUN5918.JPG AOUN5919.JPG AOUN5922.JPG AOUN5924.JPG AOUN5926.JPG AOUN5930.JPG AOUN5933.JPG AOUN5936.JPG AOUN5937.JPG AOUN5939.JPG AOUN5941.JPG AOUN5942.JPG AOUN5943.JPG AOUN5944.JPG AOUN5945.JPG AOUN5946.JPG AOUN5947.JPG AOUN5948.JPG AOUN5950.JPG AOUN5879.JPG AOUN5881.JPG AOUN5882.JPG AOUN5883.JPG AOUN5884.JPG AOUN5709.JPG AOUN5719.JPG AOUN5721.JPG AOUN5722.JPG AOUN5723.JPG AOUN5725.JPG AOUN5726.JPG AOUN5730.JPG AOUN5731.JPG AOUN5763.JPG AOUN5766.JPG AOUN5768.JPG AOUN5772.JPG AOUN5828.JPG AOUN5853.JPG AOUN5866.JPG AOUN5869.JPG AOUN5871.JPG AOUN5873.JPG AOUN5878.JPG AOUN5707.JPG AOUN5708.JPG AOUN5662.JPG AOUN5663.JPG AOUN5664.JPG AOUN5665.JPG AOUN5666.JPG AOUN5667.JPG AOUN5668.JPG AOUN5669.JPG AOUN5671.JPG AOUN5673.JPG AOUN5678.JPG AOUN5680.JPG AOUN5684.JPG AOUN5685.JPG AOUN5687.JPG AOUN5689.JPG AOUN5693.JPG AOUN5694.JPG AOUN5696.JPG AOUN5698.JPG AOUN5700.JPG AOUN5701.JPG AOUN5703.JPG AOUN5704.JPG AOUN5705.JPG AOUN5655.JPG AOUN5656.JPG AOUN5657.JPG AOUN5660.JPG AOUN5661.JPG AOUN5475.JPG AOUN5539.JPG AOUN5476.JPG AOUN5480.JPG AOUN5483.JPG AOUN5485.JPG AOUN5487.JPG AOUN5488.JPG AOUN5489.JPG AOUN5495.JPG AOUN5496.JPG AOUN5497.JPG AOUN5499.JPG AOUN5501.JPG AOUN5502.JPG AOUN5505.JPG AOUN5506.JPG AOUN5508.JPG AOUN5511.JPG AOUN5513.JPG AOUN5514.JPG AOUN5517.JPG AOUN5519.JPG AOUN5523.JPG AOUN5526.JPG AOUN5528.JPG AOUN5530.JPG AOUN5531.JPG AOUN5533.JPG AOUN5534.JPG AOUN5536.JPG
Training Day 1/2020

Training Day 1/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 5/2019

Training Day 5/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 4/2019

Training Day 4/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2019

Training Day 3/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2019

Training Day 2/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2019

Training Day 1/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2018

Training Day 3/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Mahidol University 2018

Skill Driving For Mahidol University 2018

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2018

Training Day 2/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2018

Training Day 1/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2017

Training Day 3/2017

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2017

Training Day 2/2017

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2560 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2017

Training Day 1/2017

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Kasetsart University 2017

Skill Driving For Kasetsart University 2017

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2016

Training Day 2/2016

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2016

Training Day 1/2016

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Rangsit University 2016

Skill Driving For Rangsit University 2016

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2015

Training Day 2/2015

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2015

Training Day 1/2015

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Bangkok University 2015

Skill Driving For Bangkok University 2015

วันที่ 12 กันยายน 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving for Thammasat 2014

Skill Driving for Thammasat 2014

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving for ABAC 2013

Skill Driving for ABAC 2013

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2012

Training Day 2/2012

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2555วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2012

Training Day 1/2012

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2555วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2011

Training Day 2/2011

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2554วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2011

Training Day 1/2011

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2554วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 5/2010

Training Day 5/2010

การอบรมครั้งที่ 5 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 4/2010

Training Day 4/2010

การอบรมครั้งที่ 4 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 3/2010

Training Day 3/2010

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2010

Training Day 2/2010

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2010

Training Day 1/2010

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2553วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2009

Training Day 2/2009

26/09/2009

Training Day 1/2009

Training Day 1/2009

29/08/2009